Aviso legal

De conformidade coa Lei orgánica 15/1999, do 13 decembro, de protección de datos de carácter persoal, os datos recollidos na tramitación desta disposición cuxo tratamento e publicación autorizan ás persoas interesadas mediante a presentación das solicitudes, serán incluídos nun ficheiro cuxo obxecto é xestionar o presente procedemento, así como  informar a ditas persoas sobre o seu desenvolvemento.

O órgano responsable deste ficheiro é a Federación Galega de Parques Empresariáis (FEGAPE). Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderanse exercer ante a FEGAPE, mediante o envío dunha comunicación ao seguinte enderezo: Centro de Servizos A Gransa, s/n 1-3º, código postal 36400. O Porriño. Pontevedra,  ou a través dun correo electrónico a info@fegape.org