Política de privacidade

Mediante este aviso, a Federación Galega de Parques Empresariais (FEGAPE), con domicilio en Centro de Servizos A Granxa S/N, Andar 1º Portal 3, O Porriño, Código Postal 36400, Pontevedra,  e con dirección de correo electrónico info@fegape.org (en diante, “FEGAPE”),  informa aos usuarios do seu portal www.exportarengalego.gal (en diante, os “Usuarios” e o “Portal”) sobre a  política de protección de datos de carácter persoal (en diante, “os Datos Persoais”) para que estos determinen libre e voluntariamente se desexan facilitar a FEGAPE os Datos Persoais que se lles podan requerir, ou que se podan obter  con ocasión da suscripción, ou alta nalgúns dos servizos ofrecidos polo Portal, ou a través do mesmo,  co ánimo de dar cumprimento ao establecido na Lei 18.331 e a súa regulamentación.

FEGAPE,  resérvase o dereito a modificar a presente política para adaptala a novidades lexislativas ou xurisprudenciais, así como a prácticas da industria. En devanditos supostos, FEGAPE anunciará nesta páxina os cambios introducidos con razoable antelación á súa posta en práctica.

Certos servizos prestados no Portal poden conter condicións particulares con previsións específicas en materia de protección de Datos Persoais.

Os Datos Persoais recollidos serán obxecto de tratamento automatizado e incorporados aos correspondentes ficheros automatizados por FEGAPE, sendo esta compañía titular e responsable do seu propio fichero (en diante, os “Ficheros”).

FEGAPE proporciona aos Usuarios os recursos técnicos adecuados para que, con carácter previo, poidan acceder a este aviso sobre a Política de Privacidade ou a calquera outra información relevante e podan prestar o seu consentimento á fin de que FEGAPE proceda ao tratamento automatizado dos seus Datos Persoais. Salvo nos campos en que se indique o contrario, as respostas ás preguntas sobre Datos Persoais son voluntarias, sen que a falta de contestación implique unha merma na calidade ou cantidade dos servizos correspondentes, a menos que se indique outra cousa.

O Usuario garante que os Datos Persoais que facilita a FEGAPE son veraces e faise responsable de comunicar a estes calquera modificación nos mesmos.

A recolleita e tratamento automatizado dos Datos Persoais ten como finalidade o mantemento da relación contractual no seu caso establecida con FEGAPE, a xestión, administración, prestación, ampliación e mellora dos servizos nos que o Usuario decida subscribirse, darse de alta, ou utilizar a adecuación de devanditos servizos ás preferencias e gustos dos Usuarios, o estudo da utilización dos servizos por parte dos Usuarios, ou o deseño doutros novos relacionados cos anteriores, o envío de actualizaciones, ou o envío, por medios tradicionais e electrónicos, de información técnica, operativa e comercial de produtos e servizos ofrecidos por FEGAPE e/ou por terceiros, actualmente e no futuro. A finalidade da recolleita e tratamento automatizado dos Datos Persoais inclúe igualmente o envío de formularios de enquisas, que o Usuario non queda obrigado a contestar.

FEGAPE adoptou os niveis de seguridade de protección dos Datos Persoais legalmente requiridos, e procura instalar aqueloutros medios e medidas técnicas adicionais ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos Datos Persoais facilitados a FEGAPE.